Get Adobe Flash player

Volume 2, 2011 Number 4


Exposition of the lectures by S. B. Stechkin on approximation theory
V. V. Arestov, V. I. Berdyshev, N. I. Chernykh, T. V. Demina, N. N. Kholschevnikova, S. V. Konyagin, Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, I. G. Tsar'kov, V. A. Yudin

5